DBT – Dialektisk beteendeterapi

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en form av psykoterapi som kombinerar kognitiv beteendeterapi med mindfulness-baserade tekniker. DBT fokuserar på fyra centrala färdigheter: acceptans, medvetenhet, förändring och effektiv kommunikation. Patienten lär sig att acceptera sina känslor och tankar utan att döma dem som negativa eller felaktiga. Genom mindfulness och känsloregleringsträning lär sig patienten att öka sin medvetenhet om sina reaktioner och att stärka sin förmåga att hantera dessa på ett effektivt sätt. Terapin innefattar också social färdighetsträning och problemlösning för att hjälpa patienterna att kommunicera med andra ett konstruktivt sätt.

DBT är en strukturerad behandling som vanligtvis genomförs i en grupp och terapin är uppdelad i olika steg, där patienterna måste visa att de har uppnått viss kompetens innan de kan gå vidare till nästa steg. Denna strukturerade metod hjälper patienterna att fokusera på sina mål och skapar en känsla av kontinuitet och trygghet.

DBT har i huvudsak utvecklats för att behandla personer som lider av emotionell instabilitet och självmordsbeteenden, såsom personlighetsstörningar, depression och ångeststörningar. Terapin har också visat sig vara effektiv vid behandling av personer med ätstörningar och missbruksproblem.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med DBT här. 

Kontaktinformation
Adress