Psykoterapi för individ, par och familjer


På Psykoterapiförmedlingen hittar du legitimerade psykoterapeuter och psykologer med utbildning och erfarenhet av samtalsterapi. Här finns en bred komptetens och ett stort utbud av metoder och specialistområden, och alla lyder under gällande sekretesslagstifning.

Du kan gå i terapi av olika anledningar exempelvis vid livskriser, relationsproblem, oro och ångest, nedstämdhet, bristande självkänsla eller mer existentiella funderingar. Att ta kontakt med en psykoterapeut föregås ofta av många olika funderingar och ibland är det svårt att veta vad som kan passa just sig själv. Det kan vara lätt att få för sig att metoden i sig själv är avgörande för om en terapi ska bli framgångsrik eller inte, men psykoterapiforskning visar att en ännu viktigare fråga handlar om relationen mellan terapeut och klient. Faktorer som tillit, empati, genuint intresse från terapeutens sida spelar en stor roll för en framgångsrik terapi. Vi är alla olika varpå vi på sidan samlat många psykoterapeuter / psykologer så att du lättare kan hitta den du tror kan passa dig. 

Psykoterapeutiska metoder

Läs mer om olika metodinriktningar i menyn nedan:

ACT – Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en form av psykologisk behandling som fokuserar på att hjälpa individer att acceptera och hantera sina känslor och tankar på ett adaptivt sätt. ACT är baserat på den övergripande filosofin att smärta är en naturlig del av livet och att människor bör lära sig att leva med den på ett hälsosamt sätt.

Läs mer om ACT här.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med ACT här. 

Dansterapi

Dansterapi är en terapiform som använder dans och rörelse som ett verktyg för att hjälpa människor att förbättra sin fysiska, mentala och känslomässiga hälsa. Genom att använda kroppen till att uttrycka sig, kan dansen skapa en medvetenhet om ens egna känslor, begränsningar och möjligheter och ger möjligheter att uttrycka sig på ett ickeverbalt sätt.

 

Läs mer om dansterapi här.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med dansterapi här. 

DBT – Dialektisk beteendeterapi

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en form av psykoterapi som kombinerar kognitiv beteendeterapi med mindfulness-baserade tekniker. DBT fokuserar på fyra centrala färdigheter: acceptans, medvetenhet, förändring och effektiv kommunikation. Patienten lär sig att acceptera sina känslor och tankar utan att döma dem som negativa eller felaktiga. Genom mindfulness och känsloregleringsträning lär sig patienten att öka sin medvetenhet om sina reaktioner och att stärka sin förmåga att hantera dessa på ett effektivt sätt. Terapin innefattar också social färdighetsträning och problemlösning för att hjälpa patienterna att kommunicera med andra ett konstruktivt sätt.

Läs mer om DBT här.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med DBT här. 

EFT – Emotionell fokuserad terapi

Emotionell fokuserad terapi (EFT) är en form av psykoterapi som baseras på teorin att våra känslor är grunden till vårt handlande och våra relationer. Terapin strävar efter att hjälpa patienter att identifiera och uttrycka sina känslor på ett hälsosamt sätt, samtidigt som den arbetar med att förbättra kommunikationen och relationerna med andra.

Läs mer om EFT här.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med EFT här. 

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR står för Eye Movement Desensitization and Reprocessing och är en terapiform som används för att minska och behandla olika former av trauma och psykiska störningar. Terapin innefattar vanligtvis en serie av övningar där patienten tar upp traumatiska minnen och samtidigt följer terapeutens rörelsemönster med ögonen eller annan bilateral stimulans. Syftet är att återuppleva traumatiska minnen under kontrollerade former och i en trygg miljö, för att på så sätt kunna bearbeta och läka dem på ett mer hälsosamt sätt.

Läs mer om EMDR här.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med EMDR här. 

Existentiell psykoterapi

Existentiell psykoterapi är en terapiform som fokuserar på att hjälpa människor att utforska deras grundläggande existentiella frågor, så som vad som ger livet mening och syfte, ensamhet, förlust och döden.

Läs mer om existentiell psykoterapi här.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med existentiell psykoterapi här. 

Familjeterapi

Familjeterapi fokuserar på att hjälpa familjer att förbättra sin kommunikation, lösa konflikter och bygga upp en starkare relation. Terapin sker vanligtvis med hela familjen närvarande, men individuella sessioner kan också förekomma. Familjeterapi syftar till att hjälpa familjemedlemmarna att förstå varandras behov, känslor och perspektiv, och att lära sig att kommunicera på ett mer konstruktivt sätt.

Läs mer om familjeterapi här.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med familjeterapi här. 

Gestaltterapi

Gestaltterapi är en psykoterapeutisk metod som baseras på synsättet att människan är en helhet och att hälsa handlar om att uppleva genom en samverkan mellan kropp, själ och miljö. Två av grundtankarna i gestaltterapin är att varje individ är unik och att varje sjukdom eller svårighet också är det. Därför arbetar gestaltterapeuten med att hjälpa patienten att hitta sina egna lösningar och sin egna väg till hälsa och lycka.

Läs mer om gestaltterapi här.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med gestaltterapi här. 

Humanistisk terapi

Humanistisk terapi grundas på en humanistisk och existentiell filosofi och tänkande. Den fokuserar på individens självuppfattning, självbild och personliga erfarenheter, och arbetar för att hjälpa personen att bli medveten om dessa och att utveckla en positiv självbild och självkänsla. Humanistisk terapi har ett holistiskt synsätt som betonar helheten av människan och terapin understryker betydelsen av att ta hänsyn till kropp och själ, samt betydelsen av erfarenheter från barndomen och tidiga relationer.

Läs mer om humanistisk terapi här.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med humanistisk terapi här. 

Hypnosterapi

Hypnosterapi är en terapeutisk metod som använder hypnos som ett verktyg för att nå ett tillstånd av djup avslappning, fokus och ökad suggestibilitet, som kan användas för att utforska undermedvetna tankemönster och beteenden. Under en hypnosterapisession leder terapeuten patienten genom en serie av hypnotiska tekniker som syftar till att förändra oönskade beteenden eller känslor. Dessa tekniker kan inkludera visualisering, avslappning, positiv förstärkning och förankring.

Läs mer om hypnosterapi här. 

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med hypnosterapi här. 

Inlärningsterapi

Inlärningsterapi är en psykologisk behandling som fokuserar på att hjälpa människor att ändra sitt beteende genom inlärning av nya färdigheter och att bryta negativa beteendemönster. Terapin bygger på inlärningsprinciper som används för att förstå hur människor lär och hur de kan lära sig nya beteendemönster, för att ersätta tidigare sådana.

Läs mer om inlärningsterapi här.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med inlärningsterapi här. 

KBT – Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi, (KBT) fokuserar på hur tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner påverkar varandra och hur man kan ändra exempelvis problematiska tankemönster och beteenden för att lindra symptom och öka välmående. Behandlingen skräddarsys individuellt och innefattar ofta både individuella sessioner och hemuppgifter mellan sessionerna, där man tränar på nya coping-strategier.

Läs mer om KBT här.

Du hittar psykoterapeuter och psykologer som arbetar med KBT här.

KPT – Kognitiv psykoterapi

Kognitiv psykoterapi (KPT) är en terapimetod som fokuserar på att ändra de tankar och beteenden som orsakar mental ohälsa. Terapin bygger på forskning kring hur våra tankar påverkar våra känslomässiga reaktioner och beteenden. Genom att ändra sina tankar kan klienten bli av med negativa känslor och beteenden som tidigare stått i vägen för ett hälsosamt liv.

Läs mer om KPT här.

Du hittar här psykoterapeuter och psykologer som arbetar med KPT. 

Konstterapi

Konstterapi är en form av terapi som använder kreativitet och konstnärlighet för att hjälpa människor att uttrycka och utforska sina känslor, minnen och erfarenheter.

Läs mer om konstterapi här.

Du hittar här psykoterapeuter och psykologer som arbetar med konstterapi. 

Mindfulness

Mindfulness har rötter i buddhistisk meditation men har sedan en tid tillbaka blivit populärt även bland människor som inte utövar buddhism eller någon annan religion. Mindfulness är en form av medveten närvaro som innebär att man medvetet riktar uppmärksamheten på nuet och tar in sin omgivning utan att döma eller granska den.

Läs mer om mindfullness här.

Här hittar du psykoterapeuter och psykologer som arbetar med mindfulness. 

NLP – Neuro lingvistisk programmering

Neuro lingvistisk programmering (NLP) är en metod för att förstå människors mentala och kommunikativa mönster. Det syftar till att hjälpa människor att förbättra sin självbild, öka sin självmedvetenhet och förbättra sin kommunikation med andra. Enligt NLP finns det en samverkan mellan språket vi använder, vår sinnestillstånd och våra beteenden. Genom att förstå dessa samverkande processer kan man förändra beteenden och förbättra sin förmåga att kommunicera med andra.

Läs mer om NLP här.

Här hittar du psykoterapeuter och psykologer som arbetar med NLP.

Personcentrerad terapi

Tanken bakom personcentrerad terapi är att individer är bäst lämpade att ta reda på sina egna problem och hitta lösningar på dem själva. Personcentrerad terapi fungerar genom att terapeuten skapar en trygg och accepterande miljö där patienten kan utforska och uttrycka sina känslor, tankar och erfarenheter. Terapeuten lyssnar aktivt och ställer öppna frågor för att hjälpa patienten att djupare förstå sina egna problem och känslor.

Läs mer om NLP här.

Här hittar du psykoterapeuter och psykologer som arbetar med personcentrerad terapi.

Psykoanalys

Inom psykoanalysen anses att problemen i nutid kan härledas till grundläggande psykologiska konflikter och konsekvenser från tidigare erfarenheter. Terapiformen söker identifiera och lösa dessa underliggande konflikter genom att utforska och bearbeta patientens medvetna och omedvetna tankar, känslor och minnen. En viktig grundprincip i psykoanalys är att omedvetna processer påverkar vårt beteende och vårt tänkande.

Läs mer om psykoanalys här.

Här hittar du psykoterapeuter och psykologer som arbetar med psykoanalys.

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi är en form av psykoterapi som fokuserar på att analysera och förstå hur tidigare erfarenheter och relationer kan påverka en persons nuvarande känslor och beteenden. Terapin härrör från psykoanalysen, men har sedan utvecklats och anpassats till moderna tider och behandlingen syftar till att utforska patientens omedvetna tankar och känslor för att öka klarheten kring sin självbild och relationer med andra människor.

Läs mer om psykodynamisk psykoterapi här.

Här hittar du psykoterapeuter och psykologer som arbetar med psykodynamisk psykoterapi.

Psykosyntes

Psykosyntes är en terapiform som betonar individers potential, kreativitet och självförverkligande, och syftar till att hjälpa klienten att integrera olika delar av sin personlighet för att uppnå själslig helhet. Terapiformen utgår från psykets olika nivåer, såsom det omedvetna, det medvetna och det högre själsliga självet. Genom olika tekniker, såsom visualiseringar, meditation, kroppsterapi och gestaltterapi, kan klienten utforska och integrera dessa nivåer.

Läs mer om psykosyntes här.

Här hittar du psykoterapeuter och psykologer som arbetar med psykosyntes.

Relationsterapi

Relationsterapi är en terapiform som fokuserar på att förbättra kommunikationen och förståelsen mellan individer som är i en relation. Det kan vara par, familjer eller grupper som söker hjälp för att hantera konflikter, förbättra relationen eller stärka sin kommunikation och terapin utgår från att konflikter och problem i relationer ofta beror på bristande kommunikation och missförstånd. Genom att arbeta med kommunikationstekniker och öva på att lyssna och uttrycka sig på ett konstruktivt sätt kan relationerna stärkas och problemen lösas.

Läs mer om relationsterapi här.

Här hittar du psykoterapeuter och psykologer som arbetar med relationsterapi.

Schematerapi

Schematerapi är en terapiform som utgår från att våra tidiga barndomsupplevelser kan påverka vårt vuxna liv på ett negativt sätt. Med hjälp av scheman, som är grundläggande antaganden om oss själva och omvärlden, skapas en självbild som inte alltid överensstämmer med verkligheten. Schematerapi syftar till att identifiera och modifiera dessa negativa scheman för att förbättra livskvaliteten hos patienterna.

Läs mer om schematerapi här.

Här hittar du psykoterapeuter och psykologer som arbetar med schematerapi.

Sexologisk terapi

Sexologi är vetenskapen om människans sexualitet. Det handlar om allt från biologisk och fysiologisk verksamhet till psykologiska och kulturella aspekter. Sexologisk terapi är en specifik terapiform som hjälper människor att förstå och lösa problem med sin sexualitet, acceptera sin sexualitet och att hjälpa dem att identifiera och lösa problem som kan uppstå utav sin sexualitet. Terapin kan ta upp ett brett spektrum av sexuella frågor, från problem med lust och orgasmer till relationella och kommunikationsproblem.

Läs mer om sexologisk terapi här.

Här hittar du psykoterapeuter och psykologer som arbetar med sexologisk terapi.

Systemisk terapi

Systemisk terapi är en terapiform som fokuserar på att förstå och behandla problem genom att undersöka och förstå relationerna och interaktionerna mellan människor utifrån hur de hänger samman och förhåller sig till varandra i system. Det kan handla om familjer, par, arbetsgrupper eller andra sociala system där problem har uppstått. Terapiformen grundar sig i systemteori och ser människor och problem som en del av ett större system, där allt påverkar varandra. Istället för att fokusera på individen, undersöker systemisk terapi dessa interaktioner och hur de kan lösas på ett konstruktivt sätt.

Läs mer om systemisk terapi här.

Här hittar du psykoterapeuter och psykologer som arbetar med systemisk terapi.

Kontaktinformation
Adress